Mamamodna.pl

- Dopiero od kiedy mam Marysię wiem, czym jest tęsknota - mówi Martyna Wojciechowska. Nie do rzadkości należą przypadki, gdy kobieta i mężczyzna prowadzą wspólne życie, pomimo, iż nie zawarli ze sobą związku małżeńskiego. Sytuację taką odzwierciedla instytucja konkubinatu. Instytucja ta rodzi wiele pytań i kwestii, a to z tego względu, iż ustawodawca w ogóle nie wypowiada się na ten temat. Konkubinat jest zatem stanem faktycznym, który nie znajduje prawnej regulacji.
W listopadzie ubieg³ego roku zosta³am ponownie "koci± mam±". W moim rodzinnym domu koty by³y w³a¶ciwie od zawsze, pó¼niej - ju¿ jako doros³a osoba - przez pó³tora roku opiekowa³am siê niewidom± i niepe³nosprawn± kocic± Zoch±. Ale dopiero Fruzel (nazywany te¿ Genera³em) jest kotem, który ca³± swoj± puchat± osob± pokazuje, kogo uwa¿a za swojego cz³owieka. Kotem, który chodzi za mn± krok w krok, drze siê pod drzwiami, kiedy nie chcê go wpu¶ciæ do ³azienki, i który obra¿a siê, je¶li za d³ugo nie ma mnie w domu (mimo troskliwej opieki wspó³lokatorki).
blog o zdrowiu ³ biedy, je¶li faktycznie nie ma ciê ca³ymi dniami, a masz warunki (nie tylko lokalowe, ale i finansowe), które pozwalaj± na poszerzenie gromadki. Gorzej, gdy osoby maj±ce ju¿ kilka kotów s³ysz±, ¿e przecie¿ "kolejny mruczek nie robi ró¿nicy". Albo kto¶ chce wzi±æ kota i od razu namawia siê go na parkê, bo "tak lepiej siê chowaj±". Jasne, im wiêcej kotów, tym wiêcej mi³¶ci, ale i obowi±zków po³±czonych z wydatkami. Takie decyzje powinny byæ przemy¶lane, a to mo¿e byæ trudne, gdy za wzór s± stawiane osoby, które wrêcz odejmuj± sobie od ust, byle tylko koty mia³y jak najlepiej. To szlachetne, ale b±d¼my szczerzy: nie ka¿dy musi postêpowaæ podobnie. Zw³aszcza ¿e koty wcale nie musz± mieæ towarzystwa.
Wykonywanie zarządu rzeczą wspólną polega na tym, iż na dokonywanie czynności zwykłego zarządu, np. pobieranie czynszu z tytułu najmu wspólnego lokalu, potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli. Większość taką ustala się na podstawie posiadanych przez konkubentów udziałów w przedmiocie. Jeżeli te udziały będą równe, wówczas potrzebna jest zgoda obydwojga konkubentów. Na rozporządzanie rzeczą i dokonywanie innych czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, np. sprzedaż rzeczy, ustanowienie na wspólnej nieruchomości hipoteki, niezbędna jest zawsze zgoda obojga konkubentów, bez względu na wielkość udziałów posiadanych przez każdego z nich w przedmiocie. Tak przynajmniej teoretycznie powinien wyglądać zarząd wspólnym przedmiotem, jednakże konkubenci mogą umówić się co do tego odmiennie, nawet w sposób dorozumiany, np. przez wykonywanie zarządu tylko przez jednego z nich przy braku sprzeciwu drugiego konkubenta.
Tak się ułożyło, że nie mam dzieci. Oprócz zdrowia, istotne mnie jest to, że mogę spotykać się z przyjaciółmi, porozmawiać z nimi, czasem coś doradzić. Dzisiaj nie musimy już ratować nikogo z zagłady, ale bezcenne jest wysłuchanie bliźniego, poświęcenie mu uwagi, dodanie otuchy. Duże znaczenie ma dla mnie też kontynuowanie pamięci mamie. Razem z Anną Mieszkowską napisałyśmy książkę zatytułowaną " Dzieci Ireny Sendlerowej". Biorę też udział w uroczystościach nadania szkołom imienia mojej matki. Takich szkół w Polsce jest już 22 , a w Niemczech 4. Liczba szkół sendlderowskich powiększa się, to też jest dla mnie ogromny powód do dumy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *